לך ירושלים - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1967
????/?: דני דאסא
?????: עמוס אטינגר
???: אלי רובינשטיין
????/?: רן אלירן
?÷?? ?????: Dani Dassa miscellaneous
ריקודי עם - כיף חורף 1990
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-EL AL Songs of Israel Volume 1 - [El Al 1] Hed Artzi BAN 14208 -(1972L)
LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
LP-Jerusalem 20 - 6/89 T007 [JER] - (1989) - Moshe Telem
LP-Kissufum - AMKA 3201 [KIS]Gert-Jan van Ammerkate, -
LP-Telamin: Israeli Dances with M.Telem-[TMM]DM 81881, BT 11231-(1979)
דני דאסא 1 - CD
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances shown at Horati 2017
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????